Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
   อ่านแล้ว 11,763  ครั้ง

เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
(1) หนังสือเดินทาง
1.1 ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า สามารถนำมาประกอบการยื่นวีซ่าได้ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า)
1.2 ต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

(2) รูปถ่าย
2.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน รูปโพลาลอยด์ หรือรูปสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

(3) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) และ สำเนาใบสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

(4) หลักฐานการเงิน
4.1 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (ย้อนหลัง 6 เดือนและควรปรับยอด สมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารและควรมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา หรือในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
4.2 ทางสถานฑูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันเพื่อการพิจารณาวีซ่าในทุกกรณี

(5) หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
5.1 กรณีเป็นพนักงาน
             - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปออสเตรเลีย จากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
5.2 กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
             - หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปออสเตรเลีย หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
5.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
             - หนังสือรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษา และสมุดพกหรือใบรบ.
5.4 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
             - หลักฐานประกอบการค้า เช่น สำเนาใบทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า,  หนังสือบริคณห์สนธิที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้งเซ็น ชื่อรับรองสำเนาและประทับตรา บริษัทฯ (คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
5.5 กรณีเป็นแม่บ้าน
             - ต้องเตรียมหลักฐานของสามีตามข้อ 3-5 พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำ หนังสือรับรองชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ), สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
5.6 กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี
            - ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วยพร้อมแนบหลักฐานของบิดาและมารดา ตามข้อ 3-5
            - เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่าพร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กหากเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ นั้น ตามข้อ 3-5

(6) หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (**เพื่อความสะดวกของสถานทูต ในกรณีที่ต้องการทราบข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติมในการอนุมัติวีซ่า**)

(7) กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ (ต้องใช้แบบฟอร์มทางสถานทูตเท่านั้น)  ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนด และใบประกันสุขภาพ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
 
(การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในออสเตรเลียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไป แล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง)
 

 

Writer : CG   Update : 6 ก.ย. 2556 00:22:36
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น